Organització Municipal

Francisco Jofré Vallvé, Alcalde President Àrea d’Urbanisme i Obres públiques: Neus Ventura Batalla i Elena Aluja Moix. Àrea de Benestar Social i Sanitat: Gemma Plana Civit i Josep Mateu Pérez. Àrea d’Economia, Hisenda i Patrimoni: Elena Aluja Moix i Josep Ma. Pastor Pardo. Àrea d’Ensenyament: Josep ...
El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament. Junts per Alió Sr. Francisco Jofré Vallvé , Alcalde president. Sra. Neus ...
Les comissions informatives i òrgans de seguiment de la gestió del govern tenen com a funció l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l'aprovació del ple de l'ajuntament, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats. D' ...
Subscriure a