Ordenances Fiscals

Taxa per la utilització del complex esportiu

https://cido.diba.cat/normativa_local/15565089/ordenances-fiscals-per-a-lany-2023-ajuntament-dalio

Taxa per la recollida d'escombraries

https://cido.diba.cat/normativa_local/12375399/ordenances-fiscals-per-a-lany-2022-ajuntament-dalio

Taxa de comunicació d'inici de les activitats

https://cido.diba.cat/normativa_local/12375399/ordenances-fiscals-per-a-lany-2022-ajuntament-dalio

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

https://cido.diba.cat/normativa_local/9368746/ordenances-fiscals-per-a-lany-2020-ajuntament-dalio

Ordenança fiscal reguladora impost sobre vehicles de tracció mecànica

https://cido.diba.cat/normativa_local/9368746/ordenances-fiscals-per-a-lany-2020-ajuntament-dalio

Taxa de subministrament d’aigua

https://cido.diba.cat/normativa_local/9368746/ordenances-fiscals-per-a-lany-2020-ajuntament-dalio

Taxa cementiri municipal

https://cido.diba.cat/normativa_local/9368746/ordenances-fiscals-per-a-lany-2020-ajuntament-dalio

Taxa clavegueram

https://cido.diba.cat/normativa_local/9368746/ordenances-fiscals-per-a-lany-2020-ajuntament-dalio

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20170130&anyp=2017&num=00467&v=i

Taxes per la utilització privativa d'equipaments culturals i socials, pista esportiva i altres espais públics

https://cido.diba.cat/normativa_local/8830921/ordenances-fiscals-per-a-lany-2019-ajuntament-dalio

Preus Publics

https://cido.diba.cat/normativa_local/7457929/ordenances-fiscals-per-a-lany-2018-ajuntament-dalio