Subvencions Diputació de Tarragona

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

 

 • Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

           Servei de Socorrisme Piscines

           Pressupost: 9.438,00€

           Import Concedit: 7.328,89€

 

 

           Agent Civic

           Pressupost: 5.445,00

           Import Concedit: 4.191,42 €

 

 

           Protecció Salut Pública

           Pressupost:   20.779,80€

           Import Concedit:   13.550,40€

 

 

 • Impulsar l’economia baixa en carboni (PAESC)

 

           Línea 2 PAESC

           Pressupost: 12.046,44€

           Import concedit: 11.250,70€

  

 

 

           Línea 4 Residus

           Pressupost: 11.469,34€

           Import concedit: 10.000,00€

 

 

 

 • Subvenció del Servei Cultura

 

           Activitats Culturals, extraordinàries III Cicle de Tardor de l’Orgue d’Alió

 

           Pressupost:  10.164,00€       

           Import Concedit:  7.151,91€

 

          Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials

           Pressupost:  28.081,79€       

           Import Concedit:  25.000,00€

 

 

 • Subvenció del Servei Assistència a Secretaria Intervenció (Digitalització)

 

           Actuacions del Pla de millora de l’ENS

           Pressupost:  2.740,65,00€       

           Import Concedit:  1.751,43€

 

           Inversió en equipaments de videoconferència

 

           Pressupost:  2.649,90€       

           Import Concedit:  1.693,44€

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021

 

 • Subvencions e-catàleg 2021

           L'Ajuntament d'Alió ha rebut per a l'exercici 2021 una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 8.573€, destinada a la contractació a través de l'e-catàleg.

 

 • Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:                   

           Servei de Socorrsime

           Pressupost: 9.075,00€

           Import Concedit: 7.491,87€

 

           Agent Civic

           Pressupost: 4.800,00

           Import Concedit: 3.962,64 €

 

           Protecció Salut Pública

           Pressupost:   11.455,91€

           Import Concedit:   10.883,11€

 

 

           Impulsar l’economia baixa en carboni (PAESC)

           PAESC (substitució LEDS)

           Pressupost: 30.165,58€

           Import concedit: 19.374,00€

 

 

 • Subvenció del Servei Cultura

 

           Activitats Culturals, extraordinàries II Cicle de Tardor de l’Orgue d’Alió

           Pressupost:  3.200,00€

           Import Concedit:  2.400,00€

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

 

 • Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

 

           Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19

            COVID Salut Pública

            Pressupost:   8.167,72€

            % concedit 99,73%

            Import Concedit:   8.145,60€

 

           Protecció de la Salut Pública

            Aigua

            Pressupost:   5.472,58€

            Import Concedit:   4.079,70€

 

           Impulsar l’economia baixa en carboni (PAESC)
 
           PAESC (substitució LEDS)
 
           Pressupost: 15.705,56€
 
           Import concedit: 14.408,51€

 

           Actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores
 
           Pressupost: 959,09€
 
           Import concedit: 911,13€
 
 
           Actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics
 
           Pressupost: 2.153,80€
 
           Import concedit: 911,13€

 

Subvenció del Servei Cultura


           Activitats Culturals, esportives i educatives per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19

           Pressupost:      6.280,00€        
        
           Import Concedit:  6.280,00€

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació  infantil a escoles rurals. Curs 2019-2020.

            AJUNTAMENT D’ALIÓ

            ESCOLA LA BARQUERA D’ALIÓ

            Pressupost: 1.662,50€

            Concedit: 100,00%

            Import concedit: 1.662,50€

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

 

 • Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

 

            Protecció de la Salut Pública

            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió

            Pressupost:   7.820,20€

            Import Concedit:   6.403,22€

 

            Peridomèstics

            Pressupost:   1.997,00€

            Import Concedit:   1.218,16€

 

            Plagues

            Pressupost:   1.452,00€

            Import Concedit:   885,71€

 

            Aigua

            Pressupost:   1.240,00€

            Import Concedit:   1.010,37€

 

            Subvencions per a l’energia sotenible i l’adaptació al canvi climàtic (PAESC)

            Incorporació de Variadors de freqüència a les bombes dels pous d’aigua d’Alió

            Pressupost:   7.784,96

            %concedit:   95%

            Import concedit:   5.735,37

 

 • Subvenció del Servei Cultura

 

            Substitució panel control de Brom a la piscina municipal

            Pressupost:      5.794,69€         

            Import Concedit:  5.000,00€

 

            Activitats Culturals

            Pressupost:      4.400,00€       

            Import Concedit:  727,90€

 

 • Subvenció del SAM- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

 

            Programa d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals

            Substitució de la bomba i canonada del pou d’aigua

            Pressupost: 3.880,05€

            Subvenció: 3.686,05€

 

            Subvencions de caràcter excepcional

            Restitució canonada d'aigua al carrer Pau Casals

            Pressupost: 6.649,56€

            Subvenció: 5.220,72€

 

           Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació  infantil a escoles rurals. Curs 2018-2019

            AJUNTAMENT D’ALIO

            ESCOLA LA BARQUERA

            Pressupost: 7.000,00€

            Concedit: 100,00%

            Import concedit: 7.700,00€

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

 

 • SUBVENCIÓ per un Import : 4.833,33€ Per Arranjament camins municipals.

          Cofinançada amb fons provinents a Inversions per arranjament de caminis municipals del Consell Comarcal Alt Camp

          Associades al Pla d’Assistència i Cooperació Municipal de la Diputació de Tarragona anualitat 2018

 

 • Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

            Subvencions per a l’energia sostenible i l’adaptació al canvi climàtic

            Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat de la pista esportiva.

            Pressupost: 3.388,00€

            Pressupost mínim: 2.970,60€

            Import concedit 95%

            Import subvenció 2.822,07€

            Protecció de la Salut Pública

            Animal peridomèstics i Control de Plagues

            Pressupost:      1.452,00€

            Import Concedit:        939,10€

            Protecció de la Salut Pública

            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió

            Pressupost:   7.789,73€

            Import Concedit:   5.865,44€

            Protecció de la Salut Pública

            Consultoris mèdics

            Pressupost:   2.828,11€

            Import Concedit:   1.209,82€

            Protecció de la Salut Pública

            Manteniment

            Analítiques

            Pressupost:   1620,00€

            Import Concedit:   1.296,76€

 

 • Subvenció del Servei Cultura

            Reforma de la pista esportiva

            Pressupost:      5.682,00€ 

            Import Concedit:  5.000,00€

            Activitats Culturals              

            Pressupost:      4.840,00€ 

            Import Concedit:  786,07€  

 

 • Subvenció del SAM- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

               Subvenció per a interessos de préstecs 2018

            Interessos: 13,22€

            Percentatge concedit: 100%

            Import Concedit: 13,22€

            Subvencions Excepcionals

            Línia C Restitució canonada d’aigua al Carrer Escoda

            Pressupost: 15.561,75€

            Subvenció: 12.217,90€

            Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació  infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018

            AJUNTAMENT D’ALIO

            ESCOLA LA BARQUERA

            Pressupost: 4.287,80€

            Concedit: 100,00%

            Import concedit: 4.287,50€

            Subvencions del Programa del PEXI

            Programa de modernització equipaments informàtics

            Pressupost: 3.451,32€

            Subvenció: 3.278,75€

            Programa d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals

            Substitució de la bomba i canonada del pou d’aigua

            Pressupost: 3.880,05€

            Subvenció: 3.686,05€

 

 • Subvenció PAM 2018

            Programa d’inversions

            Ampliació i millora de la pista poliesportiva

            Pressupost: 112.082,86€

            Subvenció: 44.261,00

            Programa despesses corrents

            Subvenció: 20.000,00€

            Programa sosteniment lloc secretaria-intervenció

            Subvenció: 10.000,00€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

 • Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

            Protecció de la Salut Pública

            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió

            Pressupost:   7.789,73€

            Import Concedit:   7.085,73€  

            Protecció de la Salut Pública

            Consultoris mèdics

            Pressupost:   2.296,49€

            Import Concedit:   1.363,33€

           Protecció de la Salut Pública

            Manteniment

            Anàlitiques

            Pressupost:   1.500,40€

            Import Concedit:   960,28€

          Protecció de la Salut Pública

          Animal peridomèstics i Control de Plagues

           Pressupost:   3.630,00 €

           Import Concedit:   2.019,44€

 

 •  Subvenció del Servei Cultura

            Adquisició mobiliari biblioteca municipal

            Pressupost:  5.850,00€       

            Subvenció:   1.938,11€

            Adequació espai per llar d’infants

              => Canvi de destinació de la subvenció:

               Arranjament de la caseta del pou vell i els rentadors antics.

               Nou pressupost:     13.334,20€   

            Import Concedit:      4.485,50€   

           Activitats Culturals

           Pressupost:      6.700,00€       

           Import Concedit:  923,68€

 

 • Subvenció del SAM- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

            Subvenció per a interessos de préstecs 2017

            Interessos:   93,65€

            Percentatge concedit: 100%

            Import Concedit:   93,65€

            Subvencions Excepcionals

            Línea C Instal.lació de Tanca de proteccció parc públic

            Pressupost: 1.835,57€

            Subvenció: 1.743,79€

 

 • Subvencions del Programa del PEXI

            Programa de modernització equipaments informatics

            Pressupost: 4.636,24€

            Subvenció: 4.404,42€

            Programa d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals

            Reparació enllumenat public

            Pressupost: 9.115,66€

            Subvenció: 2.660,58€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016

 

 • Subvenció del SAM - Medi Ambient, Salut Pública i Territori:
    Protecció de la Salut Pública
            Peridomèstics
 
            Pressupost:      1.452,00€
 
            Import Concedit:        826,28€

            Protecció de la Salut Pública

            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió
 
            Pressupost:   8.436,96€
 
            Import Concedit:   7.784,00€
 
            Protecció de la Salut Pública
 
            Inversió
 
            Adquisició de turbidimetre
 
            Pressupost:   1.317,87€
 
            Import Concedit:   658,51€
 
            Manteniment
 
            Analítiques
 
            Pressupost:   1.600,00€
 
            Import Concedit:   1.333,65€
 
 
 • Subvenció del Servei Cultura:
            Inversions en equipaments municipals d’interés ciutadà
 
            Arranjament del Local Cultural
 
            Pressupost:      6.655,00€       
 
            Import Concedit:  5.194,59€

 

 • Subvenció del SAM - Actuacions Integrals al Territori i Cooperació:
            Subvenció per a interessos de préstecs 2016
 
             Interessos:   245,24€
 
            Percentatge concedit: 100%
 
            Import Concedit:   245,24€

            Subvencions Excepcionals

 

            Línea B Danys ocasionats pels aiguats del 2/11/2015 a Alió

            Pressupost: 18.232,28€

            Subvenció: 3.698,50€

 

            Línea C Reparació coberta dipòsit d’aigua

            Pressupost: 3.394,05€

            Subvenció: 3.054,65€

 

            Línea D Reparació instal.lació elèctrica

            Pressupost: 9.115,66€

            Subvenció: 4.650,88€

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015
 
 • Subvenció del pla especial d’inversions muncicipals 2015
Compra del solar per a la construcció del nou dipòsit municipal d’aigua
Import concedit:10.640,00€
 
 • Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:
 
            Protecció de la Salut Pública
 
            Peridomèstics
 
            Pressupost:      2.105,40€
 
            Percentatge concedit: 95,00%
 
            Import Concedit:        1.531,50€
 
 
Protecció de la Salut Pública 
 
            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió
 
            Pressupost:   7.892,10€
 
            Percentatge concedit: 95%
 
            Import Concedit:   7.218,58€
 
 
Protecció de la Salut Pública 
 
   Inversió
 
            Adquisició de turbidimetre i reparació bomba aigua
 
            Pressupost:   5.384,00€
 
            Percentatge concedit:   95,00%
 
            Import Concedit:   3.020,85€
 
Manteniment
 
Analítiques
 
            Pressupost:   2.178,00€
 
            Percentatge concedit:   95,00%
 
            Import Concedit:   1.455,61€
 
 
 •  Subvenció del Servei Cultura
 
Inversions en equipaments municipals d’interés ciutadà
 
            Arranjament del Local Cultural
 
            Pressupost:      6.655,00€        
 
            Percentatge concedit: 95,00%
 
            Import Concedit:  5.975,40€
 
  
 • Subvenció del SAM- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
 
Subvenció per a interessos de préstecs 2015
 
Interessos:   696,79€
 
Percentatge concedit: 100%
 
Import Concedit:   696,79€
 
 
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014 
 
* Subvenció del pla especial d'inversió sostenible (PEIS) 2014
 
 
Obra: Pavimentació carrer de les roques
 
Import concedit: 6.190,38 €
 
Obra: Adequació àrea d'emergència
 
Import concedit: 4.449,58 €

 

- Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

 

            Promoció de la Salut Pública

 

            Peridomèstics

 

            Pressupost:      1.694,00€

 

            Percentatge concedit: 95,00%

 

            Import Concedit:        1.355,19€

 

Promoció de la Salut Pública

 

            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió

 

            Pressupost:   7.888,44€

 

            Percentatge concedit: 95%

 

            Import Concedit:   7.312,13€

 

          
Promoció de la Salut Pública

 

            Millora de la qualitat de l’aigua i neteja dipòsit

 

            Pressupost:   6.328,30€

 

            Percentatge concedit:   95,00%

 

            Import Concedit:   4.341,79€

 

            Conservació i manteniment consultoris mèdics locals

 

            Equipament clínic

 

            Pressupost:  6.698,53€

 

            Percentatge concedit:  95,00%

 

            Import Concedit:  4.521,00€

 

- Subvenció del Servei Cultura

 

Inversions en equipaments municipals d’interés ciutadà

 

            Adequació de l’escenari del Local Cultural

 

            Pressupost:      7.463,13€       

 

            Percentatge concedit: 95,00%

 

            Import Concedit:  5.840,35€
 
 
- Subvenció del SAM- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
 
            Subvenció per a interessos de préstecs 2014
 
 Interessos:   879,96€
 
             Percentatge concedit: 100%
 
             Import Concedit:   879,96€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2013
 
 
- Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

 

            Promoció de la Salut Pública

 

            Peridomèstics

 

            Pressupost:      2.057,00€

 

            Percentatge concedit: 88,83%

 

            Import Concedit:        1.827,15€

 

Promoció de la Salut Pública

 

            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió

 

            Pressupost:   8.026,40€

 

            Percentatge concedit: 95%

 

            Import Concedit:   7.625,08€
 
          
Promoció de la Salut Pública

 

            Millora de la qualitat de l’aigua i neteja dipòsit

 

            Pressupost:   4.036,14€

 

            Percentatge concedit:   84,01%

 

            Import Concedit:   3.390,70€
 
 
            Conservació i manteniment consultoris mèdics locals

 

            Equipament clínic

 

            Pressupost:  1.754,50€

 

            Percentatge concedit:  95,00%

 

            Import Concedit:  1.666,78€

 

- Subvenció del Servei Cultura

 

Inversions en equipaments municipals d’interés ciutadà

 

            Adequació de l’escenari del Local Cultural

 

            Pressupost:      7.623,00€       

 

            Percentatge concedit: 95,00%

 

            Import Concedit:  6.000,00€
 
 
- Subvenció del SAM- Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
 
            Subvenció per a interessos de préstecs 2013
 
 Interessos:   1.286,78€
 
             Percentatge concedit: 100%
 
             Import Concedit:   1.286,78€
 
 
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2012
 

Subvenció del SAM- Actuacions integrals al Territori i cooperació

 
             Subvenció de caràcter excepcional
 
             Assistència jurídica
 
 Pressupost:   4.930,48€
 
 Percentatge concedit: 88,70 %
 
             Import Concedit:   4.373,43€

 
 
 SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2009
 
Subvenció del SAM- Cooperació al funcionament dels ens locals
 
             Subvenció per finançar el planejament bàsic municipal
 
             Redacció POUM d’Alió
 
 Pressupost:   48.662,00€
 
             Import Concedit:   15.000,00€