Ordenances Fiscals

Taxa que regula la utilització del Complex Esportiu Municipal

Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament d'Alió

Taxa pel servei de recollida d'escombreries

Taxa de Cementiri Municipal

Taxa de clavegueram